Under åren har kenneln fått flera utmärkelser och vandringspris. Man förstår att man aldrig kommer komma upp till det farfar gjorde.

Här är några av dem.

Hamiltonplanketten


Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom "framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha varit aktiv uppfödare under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. 

Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln. 

Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/persons hundhållning i stort beaktas. 

Farfar fick Hamiltonplaketten för sitt avelsarbete med jämthundar.

 

BJÖRN VON ROSENS "PANSKED"

Greve Björn von Rosen i Majlinden, Gnesta, har 1973 till Dalarnas älghundklubb skänkt ett ovanligt värdefullt vandringspris att utdelas vid klubbens huvudutställning under året. Priset utgöres av en silversked, ca 40 cm lång, med ett mycket vackert skaft, prytt av skogsguden Pans huvud. Bestämmelserna för dess utdelande, som följer nedan, skall icke kommenteras då de talar för sig själva.

Skeden är ett vandringspris, avsett att understryka vikten av en konsekvent uppbyggd tiklinje, all jakthundavels fasta grund.

  1.        Priset tilldelas den exteriört bästa jaktprovsmeriterade jämthundstik vid klubbens huvudutställning under året, som alltjämt befinner sig i uppfödarens ägo.
  2.        Om domaren tvekar mellan två exteriört jämngoda tikar, skall priset tillfalla den jaktligt högst meriterade.
  3.        Om ingen tik med jaktprovsmeriter under utställningen tilldelas CK, innehålles priset för året.
  4.        Priset skall för att stanna erövras fyra gånger av samme uppfödare med olika hundar.

 

Rättviksutställningen 1993-08-08 vann farfar för fjärde gången med S26585/88 H Nickås Passy och tog hem priset på heltid.

 

AKSEL LINDSTRÖMS MINNE


Den 6 juni 1962 beslöt styrelsen för Jämtland/Härjedalens Älghundklubb att instifta en fond
till minnet av jämthundens främste förkämpe genom tiderna. Fondens namn skall vara "Aksel
Lindströms Minne" och de insamlade medlen skall användas till att låta utföra en konstnärlig
plakett i brons att tilldelas högt förtjänta medarbetare för älghundens fromma.
§ 1
Fonden "Aksel Lindströms Minne" har instiftats av Jämtland/Härjedalens Älghundklubb vid
styrelsesammanträde den 6/6 1962.
§ 2
Plaketten utföres i brons. Den återger på ena sidan bröstbild av Aksel Lindström med texten
"För Jämthundens gagn" och på den andra sidan avses att ingravera mottagarens namn och
datum för överlämnandet.
§ 3
Plaketten kan tilldelas den som med framgång och i hög grad gagnat arbetet för jämthunden
och därigenom medverkat till förbättring och utveckling av rasen, samt den som i andra
sammanhang, inom hundorganisationer etc. medverkat till jämthundens främjande och
utveckling. Plaketten kan erhållas endast en gång.
§ 4
Förslag till kandidater för erhållande av plaketten kan framläggas av envar medlem i Svenska
Älghundklubben, genom vederbörande lokalklubbs styrelse.
§ 5
Fondens styrelse skall bestå av fem ledamöter. Tre utses av Jämtland/Härjedalens
Älghundklubbs årsmöte och väljes på två år, två ledamöter utses av Svenska Älghundklubben,
likaledes på två år. Ordförande i fondens styrelse skall vara medlem av Jämtland/Härjedalens
Älghundklubb. I övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig själv.
§ 6
Fondens medel förvaltas av fondstyrelsen och revideras en gång årligen av
Jämtland/Härjedalens revisorer.
§ 7
Vid utseende av kandidat skall styrelsen vara enhällig i sitt beslut.
§ 8
Utdelande av plaketten skall verkställas av Jämtland/Härjedalens Älghundklubb under
högtidliga former.

Farfar fick utmärkelsen 1992

 

KJELL JONSSONS VANDRINGSPRIS

 

 Priset tilldelas den vakraste hanhunden på utställningar i Hammarstrand, Hede, Mörsil, Strömsund. De raserna som omfattar är Jämthund, gråhund, karelisk björnhund, svart älghund. Priset skall vandra i tio år. Har ingen mer än en intäckning efter tio år, tillfaller priset den hund som har dom högsta jaktprovsmeriterna.

Farfar vann med Härkilas QuittII och Sträck och erövrade priset.

 

VÄRMLANDS LÄNS JAKTVÅRDSFÖRBUNDS VARNDRINGSPRIS

Priset till faller den jämthundstik som fått det högsta poängen på jaktprov i Bergslagens älghundsklubb under gångna säsongen. Priset vandrar i 10år och tillfaller den som vinnit priset flest gånger. Skulle ingen vunnit priset mer än en gång till faller priset den som fått den högsta poängen.

 Farfar erövrade priset eftersom hans Nickås Passy hade högst poäng av jämthundstikarna i Bäk under de 10 åren. (89,5p 1994)

 

ALCABs VANDRINGSPRIS

Hittar inget om detta pris. Men det är från utställningen i Östersund och farfar har vunnit den 3 gånger. Så antar han tog hem den för gott då. Två gånger med Härkillas Qvitt II o en gång med Nickås Passy. 

 

SÄKs FÖDELSEDAGSPRESSENT

Ingen utmärkelse direkt, men en väldigt fin kniv och slida som farfar fick av SÄK på sin 70 års dag.

 

KJELL HAGSTRÖMS VANDRINGSPRIS &

VÄRMLANDS LÄNS JAKTVÅRDSFÖRBUNDS VANDRINGSPRIS

Jag har inte mycket att skryta med i min karriär men 2004 fick min Bovikhyttan Milo pris för bästa hund och bästa unghund (90,5p) Dom priserna fick jag ha i hyllan ett år.